Családi háttér

   Születtem Pécsett, 1938-ban. Édesapám Barakonyi Géza főmozdonyvezető, majd MÁV műszaki főfelügyelő, édesanyám háztartásbeli.

Kétszer nősültem: Winiczai Klára (1967), Déri Judit (2012).Első házasságomból 1968-ban született Eszter lányom, aki jogi diplomát és PhD fokozatot szerzett a PTE ÁJK-án, majd a Kaposvári Egyetem Doktori Iskolájában folytatta le habilitációs eljárását. Jelenleg a PTE Közgazdaságtudományi Karán habilitált egyetemi docens. Aliz lányom (szül. 1970) orvosi diplomát szerzett (POTE). A PhD és a habilitációs fokozattal a PTE Általános Orvostudományi Kara Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézetében habilitált egyetemi docensként oktat és kutat.

Tanulmányok

   Az általános iskolát 1945. őszén állami általános iskolában kezdtem, majd a református elemi iskola osztatlan alsó tagozatos tanulójaként folytattam (kiscserkész). A felekezeti iskola bezárása után 1948-tól ismét az állami iskolában tanultam (úttörő).

   1953-tól a pécsi Nagy Lajos Gimnázium diákja voltam (DISZ tag), ahol 1957-ben kitűnően érettségiztem. 1957 és 1962 között a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatója voltam, ahol 1962-ben okleveles villamosmérnöki diplomát, és ugyanezen az egyetemen 1968-ban kitüntetéses okleveles gazdasági mérnök végzettséget szereztem.

Tudományos fokozatok

          Dr. Oec. egyetemi doctor (MKKE, 1974)

          CSc közgazdaságtudomány kandidátusa (MTA, 1978)

          DSc közgazdaságtudomány doktora (MTA, 1988)

Vállalati munkahelyek

   A mérnöki diploma megszerzése után 1962-ben a Dél-dunántúli Áramszolgáltató Vállalatnál (DÉDÁSZ-nál) helyezkedtem el üzemviteli mérnökként. 1964-től szerelési osztályvezetőként, villamos távvezetékek, kábelhálózatok, transzformátor állomások tervezését, kivitelezését és beruházási folyamatait irányítottam.

   Vállalati kiadványt írtam a hálótervezésről (CPM, PERT), abban kidolgozva a távvezeték-szerelési és kábelezési projektek típus-hálótervét, amit a hálózatszerelési munkáknál alkalmaztunk is.

   Átszerveztem a távvezeték-építés complex munkafolyamatát: a munka a gépesített előszerelő telepen indul (kereszttartók összeszerelése, vasszerkezetek alapozása és festése, stb.), majd a helyszínen célgépekkel folytatódik (gödörfúró gép, darus-kocsi, előkevert beton alkalmazása stb). Mindez termelékenyebbé tette a hálózatépítést, javította a minőséget, csökkentette a balesetveszélyt. Az újnak számító szervezési megoldást (előszerelő üzem szervezése, hálótervvel végzett irányítás) a társvállalatok is átvették, a villamosenergia iparágban elterjedt. Mindezekről vállalati és iparági tanulmányokat, szakcikkeket jelentettem meg.

   1968-tól 1974-ig a DÉDÁSZ terv- és közgazdasági osztályvezetőjeként tevékenykedtem, ahol a gazdasági tervezési, a controlling, a szervezési funkciók vezetője voltam, Az ‘Új gazdasági mechanizmus’ megkívánta a külső szabályozó rendszerhez való vállalati alkalmazkodás elemzését, a belső szabályozási rendszer megteremtését, a vállalati egységek új szemléletű szintű irányításának kidolgozását.

   Erre a feladatra alkottam meg azt a ROBOTRON nagyszámítógépen futó tervezési, ellenőrzési és előrejelző rendszert, amely támogatta a vállalat 6 üzemigazgatóságának belső terveken alapuló irányítását, havi lebontású üzleti terveinek kidolgozását, a teljesítés havonkénti ellenőrzését, elemzését. Több év havi tényadatait (szezonindexek felhasználásával) a rendszer képes volt üzemigazgatóságonként modellezni és már májustól előre jelezni a vállalati szintű várható évi végi tervteljesítést.

   A rendszerváltás utáni vállalati kapcsolataimat a Szikra Nyomda, a Pécsi Porcelángyár és Délalföldi Erdőgazdaságnál betöltött felügyelő bizottsági, igazgató-tanácsi tagsági funkciók jellemzik. Tanácsadó cégemmel számos nagyvállalat stratégiai tervezését, stratégiai döntéshozatalát támogattam, az Expert Choice döntéstámogató rendszer fejlesztőjének hazai képviselője lettem.

Egyetemi tevékenység

   12 év után megváltam a vállalati gyakorlati munkától és a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara jogelődjeinek, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Pécsi Kihelyezett Nappali Tagozatának lettem oktatója, kutatója. 1974-től egyetemi adjunktus, 1980-tól egyetemi docens, majd 1990-től (18 éven keresztül) egyetemi tanár, 2004-től a Szegedi Egyetem Gazdálkodástudományi Kar félállású professzora, 2008 óta a PTE Professor Emeritusa, 2015-től a Szegedi Egyetem Tiszteletbeli Professzora, 2018-től a Pécsi Tudományegyetem Rector Emeritusa.

   Egyetemi munkásságomat kezdetben a vállalati tervezés elméleti és módszertani kérdéseinek kutatása, kidolgozása és oktatása jellemezte. Elsőként a “Fejezetek a vállalati tervezés témaköréből” c. munkám jelent meg (1976), majd szerkesztésemben és közreműködésemmel kiadtuk a “Vállalati tervezés” öt kötetes jegyzetsorozatot, köztük az“Elméleti és módszertani alapok” (Barakonyi Károly), a “Vállalati prognosztika”(Prof Sipos Béla) kötetekkel.

   Kezdeményezésemre és irányításom alatt a 70-es évek végén beindult az USA-ból származó szoftver alapján a“Döntési Játék” című tantárgy nagygépes változata (megemlítendő kiváló munkatársaim, Mellár Tamásné, Kiss Tibor, Kertész László neve), ahol a hallgatók egy nagyszámítógépen futó szimuláción gyakorolhatták a gazdasági döntéshozatalt, a gazdasági tervezés elemzési folyamatát. A tanszék munkatársa, Kiss Tibor a szimulációs modellt továbbfejlesztette asztali számítógépen futtatható modellé, amely az oktatásban a mai napig is használatos.

   1986-ban megalapítottam az ország első “Vállalati tervezés” tanszékét, amely 1991-től “Stratégiai Menedzsment” tanszék néven folytatta tevékenységét. Profiljába tartozott a vállalati tervezés, a vállalati prognosztika, a stratégiaalkotás, a stratégiai menedzsment, a döntési szimulációk, majd a 90-es évektől a vállalati etika, a vállalati kultúra, a stratégiai döntéshozatal, a felsőoktatás menedzsment, a felsőoktatási politika, később az Európai tanulmányok is. A tanszék állományába 2 fő akadémiai doktor, 3 fő PhD ill.kandidátus fokozatú munkatárs, valamint 2 fő egyetemi doktor tartozott.

   A 80-as években a tanszéken belül egy mikroszámítógépes labort hoztam létre, ahol a tanszék munkatársaival vállalati támogatással (EMG) beindított kutatás keretében a mikro és kisgépek (EMG 804, PTK-1090, Texas Instrument 16, Commodore 64, stb.) vállalati gazdasági felhasználási lehetőségeit vizsgáltuk. Eredményeink a vállalati gyakorlatba is eljutottak (Pécsi Kesztyűgyár, Pécsi Húsipari Vállalat, Barcsi Városi Tanács, Pécsi Dohánygyár stb.). Számos kis és mikroszámítógépes tanfolyamot szerveztem, ahol vállalati szakemberek százai ismerkedtek meg ezen kisgépek programozásával, a BASIC alapú programozással, gyakorlati alkalmazásával. Az NJSZT-ben a témára külön szakbizottságot szerveztem.

   A személyi számítógépek megjelenése után a Novotrade és az LSI támogatásával a kisgépes kutatás súlypontja a táblázatkezelő rendszerek vállalati alkalmazására helyeződött át. “Táblázatkezelő Rendszerek” címen megjelent egy550 oldalas kézikönyvem (1986), amely a C-64 és az IBM PC-n futó táblázatkezelő programok (Lotus, Framework, CalkStar, Multiplan stb.) kezelésére tanított meg. Több kiadást megért, az eladott becsült példányszám 40 ezer db fölötti. A kézikönyvet a SZÜV, valamint számos oktatási intézmény is átvette és tanfolyamain, képzésében használta.

   Egy ciklusban, 1994-1997 között a Janus Pannonius Tudományegyetem rektorának választottak. Rektori pályázatomban és megválasztásom után kidolgozott egyetemi stratégiában arra törekedtem, hogy az általam belülről is megismert világhírű, kiválóan szervezett vezető külföldi egyetemeken látott és tapasztalt szervezési és szervezeti megoldásokat a Janus Pannonius Egyetemen megvalósítsam. Ez csak részben sikerült, a kísérlet végül is elbukott. Rektorságom idején hajtottuk végre a Pollack Mihály Műszaki Főiskolával az integrációt, létrehoztuk az országban akkor egyedülálló újdonságként a Művészeti Kart, felszámoltuk az egyetem adósságait és a ciklust 1 milliárd Ft pozitív mérleggel zártuk. Az egyetemi működés szervezettsége, hatékonysága javult (az akkreditáció során a Látogató Bizottság azt profeszionálisnak minősítette).

   1999-től két évig vendégoktató voltam az egri Eszterházy Károly Főiskolán, 2005-től 10 éven át a Szegedi Tudományegyetem félállású professzoraként dolgoztam, ahol stratégiai tervezést és nemzetközi stratégiai menedzsmentet oktattam. A PTE Közgazdasági Karának angol nyelvű alapképzésén 2000-től 2008-ig az “International Strategic Management” tárgy oktatójaként tevékenykedtem.

   Meghívásra több doktori iskola munkájában is tevékenyen részt vettem. A PTE KTK Gazdálkodástani Doktori Iskola alapító tagja, oktatója, kutatója és témavezetője, a PTE Bölcsészettudományi Kar Doktori Iskolájának alapító törzstagja, oktatója, kutatója, témavezetője, a Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Kar Doktori Iskolájának oktatója, a Szegedi Tudományegyetem Gazdálkodástani Doktori Iskolájának témavezetője voltam.

   A ‘Vállalati tervezés’ tanszéket a törvényben meghatározott engedélyezett korhatárig (2004-ig) vezettem. Napjainkra a kar korábbi vezetői a tanszéket elsorvasztották: az eltávozó (Bencze Veronika, Ilosvai Péter) vagy a nyugdíjazott munkatársakat (Sipos Béla, Barakonyi Károly) nem pótolták, a tanszéket ötletszerűen ide-oda csatolták, majd gyakorlatilag megszüntették. Magát a “Stratégiai Menedzsment” tárgyat kettévágták (egyik felét – a stratégia alkotást - kvantitatív tárgynak minősítve…). A “Vállalati kultúra”, a “Vállalati etika”, a “Stratégiai döntések” tantárgyak a graduális oktatásból önálló tárgyként mára gyakorlatilag eltűntek.

Külföldi kutatások

Több alkalommal kutattam vendégprofesszorként külföldi egyetemeken.

    • Kandidátusi értekezésemhez - amely a vállalati tervezés módszertanával foglalkozott -1975-ben a 30 millió kötettel rendelkező moszkvai Lenin könyvtárban gyűjthettem anyagot, két hónapot töltve Moszkvában, Visiting Professorként.

    • Két teljes akadémiai évet - Visiting Professorként – Soros, Penn és Fulbright ösztöndíjjal az USA-ban, az egyik világhírű business schoolban (Wharton School of Business, University of Pennsylvania, Philadelphia, 1989-90, 1991-92) töltöttem. Célom az volt, hogy a korszerű menedzsment ismereteket a hazai felsőoktatás számára elérhetővé tegyem tankönyvek, szakcikkek formájában. Az USA-ból való visszatértem után – ottani ismereteimre alapozva -új tantárgyakat fejlesztettem ki:- a stratégiai tervezést, a stratégiai menedzsmentet, a nemzetközi menedzsmentet, a stratégiai döntéshozatalt oktattam és kutattam, majd a felsőoktatás-politika és menedzsment kérdéseivel foglalkoztam.

   • Legalább egy hónapos időtartamban Visiting Professorként kutattam többek között a Middlesex Universityn, Tucsonban az Arizona Universityn, a Nantes Business Schoolban, az Aalborg Universityn, a Bayreuth Universitaten-en. Rektorként az amerikai kormány vendégeként hat felsőoktatási intézmény (köztük a CalTech, a Seattle University, a Pennsylvania és a Temple University vezetési rendszerét tanulmányozhattam. A British Council vendégeként pedig hat UK egyetem (köztük az Oxford University, a Strathclyde University, a Middlesex, a Sussex University és az Edinborough University felsővezetőivel volt szerencsém konzultálni.

   • Elnyertem a “Széchenyi Professzori ösztöndíjat” (1999-2002) és a “Jean Monnet Professori ösztöndíjat” (2000-2004).

   •A Peter Lorange professzorral írott könyvünk a hazai Stratégiai Menedzsment alapkönyve lett (1991). Az ország szinte valamennyi közgazdasági kara (beleértve a Corvinust is) használta. 4 kiadást ért meg (kb 10 ezer példányszámban kelt el). A kibővített, átdolgozott kétkötetesre bővült újabb változat (a Stratégiaalkotás sorozat “Stratégiai tervezés” és “Stratégiai Menedzsment” kötete(1999/2000) három kiadást ért meg, szintén 10 ezres példányszámban, majd néhány éve e-bookként is bekerült a nemzeti tudásgyűjteménybe. A művet a mai napig keresik és vásárolják a könyvesboltokban, kölcsönzik a könyvtárakból. 2000-ben “Az év kiemelkedő szellemi alkotása” címet nyerte el (PTE).

Legfontosabb könyvek

Több mint 250 publikációm jelent meg magyar és angol nyelven hazai és külföldi szakmai folyóiratokban.

Fontosabb kötetek:

           1984: Számítógépes vállalati tervezés (“Nívódíj”)

           1987: Táblázatkezelő rendszerek

           1988: Személyi számítógéppel támogatott vállalati tervezés

           1989: A Framework II használata

           1991: Stratégiai Management (társszerző: Peter Lorange)

           1993: Excel 4.0 for Windows

           1995: Magyar vállalati kultúra az ezredfordulón (szerk. tanulmánykötet)

           1998: Stratégiai döntések

           1999: Bevezetés a Stratégiai Menedzsmentbe;

           1999-2000: “Stratégiai tervezés”(Stratégiaalkotás I. kötet);

           2000: Stratégiai menedzsment (“Az év kiemelkedő szellemi alkotása”) (Stratégiaalkotás II. Kötet)

           2004: Vállalati kultúra –(Stratégiaalkotás” sorozat III. kötet,
              (társszerző: Borgulya Istvánné)

           2004: Rendszerváltás a felsőoktatásban – Bologna folyamat, modernizáció
             (“Az év kiemelkedő szellemi alkotása”)

           2009: Bologna „Hungaricum” – Diagnózis és terápia.

           A Hirsch-indexem: 9 (azaz 9 olyan publikációm jelent meg, amelyekre egyenként
             legalább 9 hivatkozás történt).

Megbízások, tagságok

   • PTE, JPTE kari tanács, egyetemi tanács, szenátus tagja (többször, időszakosan)

   • PTE KTK Kari Habilitációs Bizottság elnöke (2002-2005)

   • PTE KTK “Gazdálkodástudományi Doktori Iskola” alapító tagja

   • PTE BTK “Oktatás és Társadalom Doktori Iskola” törzstagja, a Doktori Tanács tagja (2006)

   • A Szegedi Tudományegyetem “Tiszteletbeli Professzora”,
     az egyetem Doktori Tanácsának tagja

   • A Közszolgálati Egyetem “Hadtudományi Doktori Iskola”oktatója (2013-2015)

   • Az MTA Vezetés- és Szervezéstudományi Tudományos Bizottságának -
      két cikluson át - választott elnöke (2005-2011)

   • MTA Gazdálkodástudományi Bizottság választott tagja (2011- )

   • MTA Gazdaságtudományi Minősítő Bizottság tagja (2000-2011)

   • MTA PAB tagja (1980- )

   • MTA IX. Osztályán választott köztestületi képviselője (2012-2015)

   • Magyar Akkreditációs Bizottság tagja (1995-1998), több Látogató Bizottság elnöke

   • Az FTT (Felsőoktatási és Tudományos Tanács) tagja (1994- 2009)

   • A Magyar Rektori Konferencia grémiumának tagja (1994-1997)

   • Alpok-Adria Rektori Konferencia tagja, 1995-ben elnöke

   • Duna Rektori Konferencia vezetőségi tagja

   • EU Bizottság ESMU (European Committee of Strategic Management of Universities)
      tagja, a Steering Committee tagja (1994-1998)

   • World Bank felsőoktatási szakértője (1998-2001)

   • EAIR (The European Higher Education Society) tudományos társaság tagja (1996),
      konferenciáinak előadója

   • ASHE (Association for Studies of Higher Education, USA)tudományos társaság tagja,
        konferenciáinak előadója (1997-től)

   • Magyar Felsőoktatás folyóirat szerkesztőbizottság tagja (1995-2003)

   • A Magyar Bologna Bizottság tagja

   • Vezetéstudomány folyóirat szerkesztőbizottság tagja (2005-2011), lektora

   • A Harvard Business Review hazai kiadásának lektora

   • Több hazai tudományos társaság tagja: MEE, MKT, SZVT, NJSZT (vezetőségi tag)

Kitüntetések

      • 1964 és 1974 között a “Aw: Kiváló Ifjú Mérnök” kitüntetés (5 alkalommal)

      • 1972: “Kiváló Dolgozó” oklevél

      • 1986: “Kiváló Dolgozó” jelvény

      • 1998: “Baranyamegyei Önkormányzat. Tudományos Díja”

      • 2003: “Szent-Györgyi Albert” díj

      • 2006: “Magyar Köztársaság Érdemrend Tiszti Keresztje”

      • 2008: “A Pécsi Közgazdászképzésért” Arany Plakett

      • 2008: “Professor Emeritus”, PTE KTK

      • 2016: “Tiszteletbeli Professzor”, Szegedi Egyetem

      • 2018: “Rector Emeritus”, Pécsi Tudományegyetem